Biznes

Księgowość rolnicza – czyli kiedy rolnik ma obowiązek prowadzenia pełnej księgowości?

KPiR to podatkowa księga przychodów oraz rozchodów. Za jej pomocą możemy prowadzić ewidencję księgową. Zamieszczamy w niej informacje potwierdzające operacje gospodarcze w formie uproszczonej. Nie każda działalność gospodarcza wymaga prowadzenia KPiR. W niektórych sytuacjach można uzyskać zwolnienie – oczywiście w pierwszej kolejności należy zgłosić odpowiedni wniosek do właściwego Urzędu Skarbowego.

Kiedy KPiR jest obowiązkowa?


Księga przychodów i rozchodów jest obowiązkowa dla osób fizycznych, które osiągają dochód z działalności pozarolniczej. Dotyczy to tych, którzy zdecydowali się na opodatkowanie przychodu na zasadach ogólnych lub podatek liniowy. KPIR muszą prowadzić również spółki: partnerskie, jawne osób fizycznych, cywilne osób fizycznych.
Księgowaniu podlegają wszelkie operacje gospodarcze. Mowa tutaj o przychodach, zakupach towarów oraz materiałów, kosztach ponoszonych podczas przeprowadzania transakcji, wydatkach finansowych oraz w naturze, wydatkach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Można wyróżnić zarówno przychody ze sprzedaży, jak i innych źródeł. Od niedawna w KPiR uwzględnia się również koszty ponoszone podczas prac badawczo-rozwojowych.
Warto wspomnieć, że wyżej wymienione podmioty mogą prowadzić księgę przychodów i rozchodów tylko wtedy, gdy przychody netto za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły równowartości 2 000 000 euro. Jeśli kwota ta była wyższa, to przedsiębiorstwo jest zobligowane do prowadzenia pełnych ksiąg rachunkowych.

Kiedy można ubiegać się o zwolnienie z KPiR?


Niektóre osoby mogą ubiegać się o zwolnienie z obowiązku prowadzenia księgi przychodów i rozchodów – dowiedz się więcej o KPiR w gospodarstwie rolnym. Jednym z powodów jest zły stan zdrowia, czy też wiek osoby prowadzącej działalność gospodarczą. W wielu przypadkach kluczową rolę odgrywa rodzaj oraz wielkość prowadzonej działalności.
Ubiegając się o zwolnienie z KPiR musimy złożyć wniosek do Urzędu Skarbowego, do którego przynależymy z uwagi na miejsce zamieszkania. Ważne jest to, aby zrobić to nie później niż 30 dni przed rozpoczęciem miesiąca, od którego miałoby obowiązywać zwolnienie. Jeśli więc chcemy zaprzestać prowadzenia księgi 1 maja, to powinniśmy złożyć wniosek najpóźniej 1 kwietnia. Jeśli dopiero przymierzamy się do prowadzenia biznesu, to wyżej wspomniany wniosek należy złożyć w terminie minimum 14 dni przed rozpoczęciem wykonywania działalności.

W jaki sposób utworzyć KPiR?


Księga przychodów i rozchodów musi został założona zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa. Ważne jest to, aby stosować się do określonych norm. KPiR można założyć 1 stycznia roku podatkowego lub na dzień rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej. Warto wspomnieć, że w przeszłości istniał obowiązek informowania naczelnika Urzędu Skarbowego o stworzeniu KPiR. Aktualnie przepis ten nie obowiązuje, a więc nie musimy zgłaszać fakt utworzenia księgi do żadnej instytucji. Na uwagę zasługuje również fakt, że KPiR może być prowadzona drogą elektroniczną.

Secured By miniOrange